سفارش آنلاین غذا > پیتزا دومینوز پیتزا دومینوز مشهد، بلوار سجاد، خیابان فرهاد، فرهاد 25 حداقل سفارش : 15000 تومان
فاکتور
0 تومان
ثبت سفارش
منوی رستوران
مشخصات رستوران
نظرات کاربران
موقعیت مکانی
برگر
چیزبرگر فرانسوی گوشت، پنیر، سیب زمینی ، سالاد ۱۴۰۰۰ تومان +
همبرگر گوشت، سیب زمینی ، سالاد ۱۳۰۰۰ تومان +
ماشروم برگر گوشت، قارچ، پنیر، سیب زمینی ، سالاد ۱۴۰۰۰ تومان +
دبل میکس برگر گوشت 230 گرم فیله مرغ، قارچ، پنیر، سیب زمینی ، سالاد ۱۶۰۰۰ تومان +
رویال برگر ژامبون بیکن، گوشت، سیب زمینی ، سالاد ۱۵۰۰۰ تومان +
چیکن برگر فیله مرغ، سیب زمینی ، سالاد ۰ تومان +
پیتزا
پیتزا مخصوص یک نفره کالباس، پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، پنیرپارمسان ۱۶۵۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص پنجره ای کالباس، پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، پنیرپارمسان ٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا مخصوص دونفره کالباس، پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، پنیرپارمسان ۳٢۰۰۰ تومان +
پیتزا پارامیس یک نفره ژامبون گوشت و مرغ پپرونی، قارج، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، کنجد، پنیرپارمسان ۱٧۰۰۰ تومان +
پیتزا پارامیس پنجره ای ژامبون گوشت و مرغ پپرونی، قارج، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، کنجد، پنیرپارمسان ۱۹۵۰۰ تومان +
پیتزا پارامیس دونفره ژامبون گوشت و مرغ پپرونی، قارج، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، کنجد، پنیرپارمسان ۳۳۰۰۰ تومان +
پیتزا سیسیلی یک نفره ژامبون مرغ و گوشت سالامی، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، کنجد، پنیر پارمیسان ۱٧۰۰۰ تومان +
پیتزا سیسیلی پنجره ای ژامبون مرغ و گوشت سالامی، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، کنجد، پنیر پارمیسان ٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا سیسیلی دونفره ژامبون مرغ و گوشت سالامی، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، کنجد، پنیر پارمیسان ۳۳۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط یک نفره کالباس، پپرونی، هات داگ، فلفل دلمه، پنیر پارمیسان ۱۶۰۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط پنجره ای کالباس، پپرونی، هات داگ، فلفل دلمه، پنیر پارمیسان ۱۹۵۰۰ تومان +
پیتزا مخلوط دونفره کالباس، پپرونی، هات داگ، فلفل دلمه، پنیر پارمیسان ۳۱۰۰۰ تومان +
پیتزا فنیتو یک نفره فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، ذرت، پیاز، فلفل دلمه، پنیر پارمیسان ۱۸۵۰۰ تومان +
پیتزا فنیتو پنجره ای فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، ذرت، پیاز، فلفل دلمه، پنیر پارمیسان ٢۱۰۰۰ تومان +
پیتزا فنیتو دونفره فیله مرغ، فیله گوساله، قارچ، زیتون، ذرت، پیاز، فلفل دلمه، پنیر پارمیسان ۳۶۰۰۰ تومان +
پیتزا رومان یک نفره پپرونی، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، پیاز، فلفل قرمز، پنیر پارمیسان ۱۸۵۰۰ تومان +
پیتزا رومان پنجره ای پپرونی، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، پیاز، فلفل قرمز، پنیر پارمیسان ٢۱۰۰۰ تومان +
پیتزا رومان دونفره پپرونی، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، پیاز، فلفل قرمز، پنیر پارمیسان ۳۶۰۰۰ تومان +
پیتزا تاکو یک نفره فیله گوساله ، پیاز ، چیپس، سس مخصوص ، پنیر پارمیسان ۱۸۵۰۰ تومان +
پیتزا تاکو پنجره ای فیله گوساله ، پیاز ، چیپس، سس مخصوص ، پنیر پارمیسان ٢٢۵۰۰ تومان +
پیتزا تاکو دونفره فیله گوساله ، پیاز ، چیپس، سس مخصوص ، پنیر پارمیسان ۳۶۰۰۰ تومان +
پیتزا شیکاگو یک نفره پپرونی، هات داگ، زیتون، فلفل دلمه، پنیر پارمیسان ۱۵۰۰۰ تومان +
پیتزا شیکاگو پنجره ای پپرونی، هات داگ، زیتون، فلفل دلمه، پنیر پارمیسان ۱۸۰۰۰ تومان +
پیتزا شیکاگو دونفره پپرونی، هات داگ، زیتون، فلفل دلمه، پنیر پارمیسان ۳۰۵۰۰ تومان +
پیتزا تونی پپرونی یک نفره پپرونی، قارچ، پنیر پارمیسان ۱۵۰۰۰ تومان +
پیتزا تونی پپرونی پنجره ای پپرونی، قارچ، پنیر پارمیسان ۱۸۰۰۰ تومان +
پیتزا تونی پپرونی دونفره پپرونی، قارچ، پنیر پارمیسان ۳۰۵۰۰ تومان +
پیتزا تاباسکو یک نفره پپرونی، بیکن گوشت و مرغ، زیتون، فلفل دلمه، پنیر پارمیسان ۱۶۵۰۰ تومان +
پیتزا تاباسکو پنجره ای پپرونی، بیکن گوشت و مرغ، زیتون، فلفل دلمه، پنیر پارمیسان ۱۹۵۰۰ تومان +
پیتزا تاباسکو دونفره پپرونی، بیکن گوشت و مرغ، زیتون، فلفل دلمه، پنیر پارمیسان ۳٢۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف یک نفره فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پیاز، پنیر پارمیسان ۱۸۵۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف پنجره ای فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پیاز، پنیر پارمیسان ٢٢۰۰۰ تومان +
پیتزا رست بیف دونفره فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پیاز، پنیر پارمیسان ۳۶۰۰۰ تومان +
پیتزا یونانی یک نفره گوشت چرخکرده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پارمیسان ۱٧۵۰۰ تومان +
پیتزا یونانی پنجره ای گوشت چرخکرده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پارمیسان ٢۱۰۰۰ تومان +
پیتزا یونانی دونفره گوشت چرخکرده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پارمیسان ۳۴۰۰۰ تومان +
پیتزا چیکن موناکو یک نفره فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پارمیسان ۱٧۰۰۰ تومان +
پیتزا چیکن موناکو پنجره ای فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پارمیسان ٢۱۰۰۰ تومان +
پیتزا چیکن موناکو دونفره فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه، پنیر پارمیسان ۳۴۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات یک نفره قارچ، نخودفرنگی، فلفل دلمه، ذرت، پیاز، زیتون، پنیر پارمیسان ۱۵۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات پنجره ای قارچ، نخودفرنگی، فلفل دلمه، ذرت، پیاز، زیتون، پنیر پارمیسان ۱٧۰۰۰ تومان +
پیتزا سبزیجات دونفره قارچ، نخودفرنگی، فلفل دلمه، ذرت، پیاز، زیتون، پنیر پارمیسان ٢۹۰۰۰ تومان +
پیتزا مارگاریتا یک نفره سس مخصوص، گوجه فرنگی، زیتون، پنیر پارمیسان ۱۴۰۰۰ تومان +
پیتزا مارگاریتا پنجره ای سس مخصوص، گوجه فرنگی، زیتون، پنیر پارمیسان ۱٧۵۰۰ تومان +
پیتزا مارگاریتا دونفره سس مخصوص، گوجه فرنگی، زیتون، پنیر پارمیسان ٢۸۰۰۰ تومان +
پیتزا کالزونه فیله مرغ، ژامبون مرغ، قارچ، فلفل دلمه، کنجد، پنیر پارمیسان ۱۹۰۰۰ تومان +
پیتزا سالامی ژامبون سالامی، قارچ، سس مخصوص، پنیر پارمیسان ٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا هات داگ استافد کراست ( دور هات داگ ) ژامبون گوشت و مرغ پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، گوجه گیلاسی، پنیر پارمیسان ٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا چیکن کراست (دور چیکن) ژامبون مرغ ، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، گوجه گیلاسی، پنیر پارمیسان ۱۹۰۰۰ تومان +
پیتزا بیف کراست ( دوربیف ) ژامبون گوشت ، راسته گوساله، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، گوجه گیلاسی، پنیر پارمیسان ٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا کراینر سالامی، ژامبون گوشت و مرغ، فیله مرغ، زیتون، گوجه گیلاسی ، ذرت، پنیر پارمیسان ۱۹۰۰۰ تومان +
پیتزا گریپ مکزیکی گوشت چرخکرده، سیب زمینی، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، کنجد، پنیر پارمیسان ٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا چیکن سالامی ژامبون سالامی، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ، پنیر پارمسان ٢۰۰۰۰ تومان +
پیتزا بدون خمیر کالباس، پپرونی، هات داگ، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، زیتون، گوجه گیلاسی، پنیر پارمسان ۱۹۰۰۰ تومان +
پیتزا ناپولینا چیکن یک نفره فیله مرغ، قارچ، زیتون، پیاز، فلفل دلمه، پنیر گودا، پنیر پارمیسان ۱۸۰۰۰ تومان +
پیتزا ناپولینا چیکن خانواده فیله مرغ، قارچ، زیتون، پیاز، فلفل دلمه، پنیر گودا، پنیر پارمیسان ۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا بولونز یک نفره سالامی، قارچ، سس مخصوص بولونز، گوشت چرخکرده، فلفل دلمه، پنیر گودا، پنیر پارمیسان ۱٧۰۰۰ تومان +
پیتزا بولونز خانواده سالامی، قارچ، سس مخصوص بولونز، گوشت چرخکرده، فلفل دلمه، پنیر گودا، پنیر پارمیسان ۳۰۰۰۰ تومان +
پیتزا سالامی یک نفره ژامبون سالامی ، پنیر گودا، پنیراپارمسان ۱۸۰۰۰ تومان +
پیتزا سالامی خانواده ژامبون سالامی، پنیر گودا، پنیر پارمیسان ۳٢۰۰۰ تومان +
پیتزا کادوتا یک نفره سالامی ،ژامبون مرغ و گوشت، زیتون، قلقل دلمه، پنیر گودا، پنیر پارمیسان ۱٧۰۰۰ تومان +
پیتزا کادوتا خانواده سالامی ،ژامبون مرغ و گوشت، زیتون، قلقل دلمه، پنیر گودا، پنیر پارمیسان ۳٢۰۰۰ تومان +
پیتزا اسموکی پپرونی ماشروم یک نفره پپرونی، قارچ، پنیر گودا، پنیر پارمیسان ۱۶۰۰۰ تومان +
پیتزا اسموکی پپرونی ماشروم خانواده پپرونی، قارچ، پنیر گودا، پنیر پارمیسان ٢۸۰۰۰ تومان +
پیتزا چیلی بیف یک نفره فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر گودا، پنیر پارمیسان ۱۸۰۰۰ تومان +
پیتزا چیلی بیف خانواده فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه، پنیر گودا، پنیر پارمیسان ۳٢۰۰۰ تومان +
پیش غذا
سیب زمینی با قارچ و پنیر ۸۰۰۰ تومان +
سیب زمینی با پنیر ٧۰۰۰ تومان +
سیب زمینی سرخ شده ۵۰۰۰ تومان +
ناچو چیپس و پنیر ۶۰۰۰ تومان +
نان سیر ۱۰۰۰۰ تومان +
بال مرغ تند ٧۰۰۰ تومان +
قارچ سوخاری ۵۰۰۰ تومان +
ساندویچ
تی کاسا ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر، نان مخصوص ۱٢۰۰۰ تومان +
رست بیف مخصوص راسته گوساله، قارچ، پنیر، نان مخصوص ۱۴۰۰۰ تومان +
چیکن مرغ، قارچ، پنیر، نان مخصوص ۱۴۰۰۰ تومان +
هات داگ هات داگ ، قارچ، پنیر، نان مخصوص ۱٢۰۰۰ تومان +
پپرونی پپرونی، قارچ، پنیر، نان مخصوص ۱٢۰۰۰ تومان +
های ویچ راسته گوساله، فیله مرغ، قارچ، پنیر ۱۵۰۰ تومان +
رست بیف فیله گوساله ، قارچ، پنیر ۱۴۰۰۰ تومان +
فیله مرغ با قارچ و پنیر فیله مرغ، قارچ، پنیر ۱۰۰۰۰ تومان +
هات رویال هات داگ، ژامبون، قارچ، پنیر ۱۱۰۰۰ تومان +
ژامبون تنوری ژامبون، قارچ، پنیر ۹۰۰۰ تومان +
همبرگر ۸۰۰۰ تومان +
چیزبرگر ۸۵۰۰ تومان +
هات داگ روسی ۱۰۰۰۰ تومان +
هات داگ با پنیر ۸۵۰۰ تومان +
هات داگ ۸۰۰۰ تومان +
ژامبون مرغ و گوشت ٧۰۰۰ تومان +
سایر
سالاد چیکن ۶۵۰۰ تومان +
سالاد مخصوص دومینوز ۶۰۰۰ تومان +
سالاد فصل ۵۰۰۰ تومان +
سالاد کلم ۳۵۰۰ تومان +
نوع رستوران فست فود
آدرس رستوان مشهد، بلوار سجاد، خیابان فرهاد، فرهاد 25
زمان سرویس دهی ظهر از ساعت 12 الی 15 و شب از ساعت 20 الی 24
حد اقل سفارش 15000 تومان
هزینه ارسال محاسبه در زمان تحویل
محدوده سرویس دهی بلوار سجاد، احمد آباد، راهنمایی، فلسطین، کوهسنگی، خیام، آزادی، لادن، هفت تیر، آب و برق، وکیل آباد، معلم، دانش آموز، دانشجو، تقی آباد، احمد اباد، اب و برق، وکیل اباد، دانش اموز، تقی اباد
تا 50 درصد تخفیف سفارش اینترنتی غذا. دریافت آخرین تخفیف ها در صفحه اینستاگرام فودپیک
امکان ثبت سفارش غذا به صورت آنلاین از طریق وب سایت و اپلیکیشن موبایل با امکان پرداخت آنلاین
سفارش آنلاین غذا از بهترین رستوران ها
سفارش غذا از کباب مخصوص عبدالهی سفارش غذا از فست فود دهکده شعبه 2 سفارش غذا از خانه پیتزا سفارش غذا از فست فود دهکده شعبه 1 سفارش غذا از آراز سفارش غذا از پیتزا کارینا شعبه احمد آباد
سفارش غذا از فود سافاری سفارش غذا از غذای ترکی خانه بورک سفارش غذا از پیتزا خرس سفید سفارش غذا از پاچینو سفارش غذا از فست فود پرُپیمون سفارش غذا از خانه شاورما
سفارش غذا از کترینگ اروین سفارش غذا از پیتزا فدک سفارش غذا از کترینگ ابوذر سفارش غذا از فست فود زعفران سفارش غذا از مجموعه غذایی شوپه سفارش غذا از کترینگ طهرانی
سفارش غذا از دیوان سفارش غذا از پیتزا بلوط سفارش غذا از ژابیز سفارش غذا از کترینگ کارمانیک سفارش غذا از رستوران وحدت سفارش غذا از پیتزا 2 در 2 ملک آباد
سفارش غذا از قاشق چوبی سفارش غذا از غذای رادین سفارش غذا از پیتزا میتزا سفارش غذا از کترینگ معین درباری - کوهسنگی سفارش غذا از غذای آماده کمال سفارش غذا از پیتزا ژابیز
سفارش غذا از کترینگ پدربزرگ سفارش غذا از غذای خانگی تره فرنگی (سید رضی) سفارش غذا از رستوران نارمک سفارش غذا از پینو سفارش غذا از غذای خانگی تره فرنگی (کوثر) سفارش غذا از رستوران ایتالیایی میلان
                      
تمامی اطلاعات اپلیکیشن سفارش غذا فودپیک از طریق رستوران ها ارائه می شود بنابراین مسئولیت اطلاعات ثبت شده ، منوی غذا ، قیمت ها ، کیفیت سرویس دهی رستوران و ... با رستوران مربوطه می باشد.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت و اپلیکیشن فود پیک متعلق به شرکت داده پردازی پویان می باشد.
هر گونه کپی برداری از محتوای وب سایت و اپلیکیشن موبایل ممنوع بوده و متخلف مورد پیگیر قانونی قرار خواهد گرفت.